Statuut vrijwilliger

Informatieplicht “Statuut van vrijwilliger”

Libalforte VZW

Libalforte is een vzw, gevestigd in de Lelielaan 8, 2460 Kasterlee.
Telefoonnummer: 014 / 55 77 38
e-mail: info@libalforte.be

Iedereen die actief is en aangesloten is als lid beschouwen wij als vrijwilliger binnen de vereniging. Occasioneel kunnen ook niet-leden als vrijwilliger meewerken.

Doel van Libalforte VZW

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk: socio-culturele activiteiten waaronder dansen.

Verzekeringen van Libalforte VZW

De vereniging en de aangesloten vrijwilligers zijn verzekerd via een door Dansliga afgesloten verzekering tegen volgende zaken:

  • Burgerlijke aansprakelijkheid zowel voor lichamelijke als stoffelijke schade
  • Medische kosten
  • Overlijden
  • Blijvende invaliditeit (Fysiolog. formule 1)
  • Tijdelijke werkongeschiktheid
  • Rechtsbijstand

Zowel de activiteiten zelf, als de verplaatsingen van en naar de activiteiten zijn verzekerd.
Bij ernstige ongevallen moet steeds het bestuur van de vereniging verwittigd worden.

Aansprakelijkheid

De vereniging is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilligers aan derden veroorzaken bij het verrichten van vrijwilligerswerk.

Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de vereniging of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld.

Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

Opgelet: voor het materiaal dat de vrijwilliger zelf meebrengt, is hij/zij zelf verantwoordelijk (vb. iemand brengt zijn Ipad mee en die gaat stuk).

De onkostenvergoeding van de vrijwilligers

Er zijn geen onkostenvergoedingen voorzien voor de vrijwilligers, tenzij in uitzonderlijke gevallen.

Geheimhoudingsplicht voor vrijwilligers

Indien de vrijwilliger kennis krijgt van geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd in het kader van het vrijwilligerswerk mag hij/zij deze, in overeenstemming met de geheimhoudingsplicht krachtens artikel 485 van het strafwetboek, niet bekend maken tenzij de wet hem/haar hiertoe zou dwingen of indien hij/zij een getuigenis zou moeten afleggen. Overtreding van deze verplichting kan worden gestraft met gevangenisstraf en een geldboete.

 Wederzijdse rechten en plichten

De vereniging verbindt er zich toe aan de vrijwilliger de nodige documentatie en uitrusting ter beschikking te stellen voor het kunnen uitvoeren aan de vrijwilligersactiviteiten.
De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over noodzakelijke uitrusting, …

De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld, …

Het Libalforte Bestuur

Dancing is like dreaming with your feet!